Energy

Vi erbjuder tjänster inom alla led av energiförsörjningskedjan; från produktion via distribution till förbrukning inom elnät.

Många uppdrag handlar om att modernisera och effektivisera befintliga anläggningar åt energibolag. Rejlers arbetar här med både rådgivning, utredning, projektledning, automation och konstruktion för att effektivisera processer och öka säkerheten inom exempelvis befintliga kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningar.

Vi är också involverade i att planera, projektera och besikta nya anläggningar inom förnybar energi så som vindkraft och vågkraft samt solenergi. Rejlers har även lång erfarenhet av att ta fram lösningar för hur nya kraftkällor kan bindas samman till ett fungerande elnät.

Ett av Rejlers andra starka områden är att arbeta med konstruktion, produktion, automation, beredning och analys av eldistributionsnät och transformatorstationer. Miljö är ett annat växande område där vi genomför miljökonsekvensbeskrivningar och arbetar med att rena förorenade områden.

Vi stöttar också våra kunder genom olika typer av mättjänster inom energiområdet. Vi samlar in, presenterar och analyserar data kring energiförbrukning vilket kan leda till stora energibesparingar och minskade utsläpp.

sveriges_energiomstallning_rejlers_rapport_2021.jpg

Sveriges energiomställning

Rejlers tar pulsen på energiomställningen

För att Sverige skall bli helt fossilfria 2045 har regeringen gett organisationen Fossilfritt Sverige i uppdrag att ta fram färdplaner för 22 branscher som visar vägen. Rejlers har analyserat samtliga färdplaner och sammanställt alla krav som ställs och de tidslinjer som tagits fram av Energiföretagen. Rejlers samlade bedömning är att elbranschens färdplan och förflyttning är fundamentet för energiomställningen då alla övriga branscher förlitar sig på elektrifiering och ett effektivt energisystem.
Energibranschen behöver göra stora förändringar inom kort tid för att Sverige skall uppnå målet.

Rejlers har lyft ut fyra kärnområden som behöver transformeras och tar i den här rapporten pulsen på omställningen.
Ladda ner rapporten här >>