Energy

Vi erbjuder tjänster inom alla led av energiförsörjningskedjan; från produktion via distribution till förbrukning inom elnät.

Många uppdrag handlar om att modernisera och effektivisera befintliga anläggningar åt energibolag. Rejlers arbetar här med både rådgivning, utredning, projektledning, automation och konstruktion för att effektivisera processer och öka säkerheten inom exempelvis befintliga kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningar.

Vi är också involverade i att planera, projektera och besikta nya anläggningar inom förnybar energi så som vindkraft och vågkraft samt solenergi. Rejlers har även lång erfarenhet av att ta fram lösningar för hur nya kraftkällor kan bindas samman till ett fungerande elnät.

Ett av Rejlers andra starka områden är att arbeta med konstruktion, produktion, automation, beredning och analys av eldistributionsnät och transformatorstationer. Miljö är ett annat växande område där vi genomför miljökonsekvensbeskrivningar och arbetar med att rena förorenade områden.

Vi stöttar också våra kunder genom olika typer av mättjänster inom energiområdet. Vi samlar in, presenterar och analyserar data kring energiförbrukning vilket kan leda till stora energibesparingar och minskade utsläpp.