Energipartnering - energibesparing med garanterat resultat

För er som vill komma igång med energibesparingsarbetet och erhålla ett snabbt och garanterat positivt resultat, kan vi erbjuda energitjänster med prestandagaranti.

Rejlers har stor erfarenhet av genomförande av energitjänsteprojekt där vi lämnar garanti på resultatet. Detta innebär att ni som beställare vet hur stor er ekonomiska besparing kommer att bli och att återbetalningstiden för investeringen är garanterad.

Detta arbetssätt har utvecklats från den modell som ibland kallas EPC.
Dock har den forna modellen utvecklats på en rad punkter och gått mot en partneringmodell där samarbete och öppenhet är verkliga hörnstenar. Transparens och öppenhet med samma projektmål har visat leda till ett gott samarbete där projektet utvecklas genom hela projektfasen med mycket goda resultat som följd.

Se nedan hur en eneripartnering går till:

1. Nuläge och analys
En noggrann kartläggning genomförs av utgångsläget avseende vilken energianvändning och energikostnader som ni har inför projektet. Parallellt genomförs en energikartläggning där energibesparande åtgärder identifieras och sammanställs. Åtgärderna beskrivs tydligt och kalkyler för investering och besparing redovisas. Detta blir ett beslutsunderlag för det fortsatta arbetet. Besparingen kan garanteras.

2. Genomförande av åtgärder
I dialog mer er som beställare väljs de åtgärder ut som ska gå vidare för ett genomförande. Rejlers ansvarar sedan som totalentreprenör för genomförandet och ansvarar för processen hela vägen igenom.

3. Uppföljning och effektivisering
Efter genomförandet följs resultatet upp för att säkerställa att den utlovade besparingen också uppnås. Samtidigt kommer vi tillsammans med er arbeta för att energioptimera anläggningen i syfte att uppnå ännu bättre resultat för era anläggningar. Här sker också en kompetensöverföring och översyn av driftprocesser m.m.

Transparens och öppenhet
Det är viktigt för trygghet och trovärdighet att denna typ av projekt är transparent. Därför har Rejlers vid genomförande av dessa projekt valt att hålla en mycket öppen och transparent redovisning av alla delar av projektet, allt ifrån kalkyler för föreslagna lösningar, val av material samt prissättning och faktisk kostnad. I och med detta kan ni vara säkra på att det vi faktiskt lovar också levereras.

Ett urval av våra kunder: 
Halmstad Kommun 
Karlshamnsbostäder 
Kraftstaden 
Mariestads Kommun 
Nobina
Region Gotland 
Skinnskattebergs Kommun
Stenungsunds Kommun


Region Gotland
har valt att samarbeta med oss i deras energitjänsteprojekt.
Se filmen där ansvariga från Region Gotland berättar om sina erfarenheter och rekommendationer till andra som står inför ett behov av att upprusta och effektivisera sitt fastighetsbestånd.