Energiverifiering

Även efter att en byggnad är upprättad finns det ofta potential till förbättring till följd av gammal teknik, förändrat behov eller ändrade inställningar. Vi gör här nulägesanalyser av tekniska installationer och dess inställningar för att identifiera och genomföra förbättringsförslag eller verifiera i enighet med kravställning.

Beroende på vad syftet med energiverifieringen är kan efterarbetet efter nulägesanalysen skilja sig åt något och resultatet som levereras har vi delat in i tre kategorier: åtgärdsförslag, energioptimering och nuläge.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Rejlers levererar väl genomtänkta åtgärdsförslag med redovisad återbetalningstid i syfte att på sikt minska byggnadens energianvändning och därmed också den ekonomiska kostnaden för denna användning. Åtgärderna kan förutom att innebära direkta investeringar av teknik också innebära energioptimering eller förslag på framtida arbetssätt där vi kan erbjuda förslag till organisatoriska förändringar för systematiskt energiarbete och utbildningar för personal.

ENERGIOPTIMERING

Vi kan räkna på och utföra energioptimering i samråd med fastighetsägaren där vi visar på optimala driftinställningar för den teknik som redan finns. Eftersom tekniken åldras och behov förändras är det viktigt att ständigt försöka optimera tekniken. I tjänsteområdet för energiverifiering erbjuder vi optimeringen momentant men vi har också en löpande variant av motsvarande tjänst under energioptimering.

NULÄGE

Energiverifiering kan också göras utan syfte att identifiera förbättring och istället fokusera på att tydliggöra nuläget. Detta kan användas för att göra uppföljning av energibalansberäkningar gjorda i projekteringsfasen, i samband med verifieringsansökan för certifiering enligt Miljöbyggnad, uppföljning av tidigare energiåtgärder för beviljande av diverse stödansökningar, i marknadsföringssyfte och mycket annat.