Energikartläggning

Att genomföra en energikartläggning är första steget för att få koll på energianvändningen och är en bra utgångspunkt i det fortsatta energiarbetet. Ofta fungerar energikartläggningen som underlag när verksamhetsledningen ska fatta beslut om framtida investeringar.

Arbetsprocess

När en energikartläggning ska genomföras är det viktigt att arbeta metodiskt för att dels få överblick över samtliga system som samverkar i byggnaden och dels fånga in all viktig information. Att genomföra en energikartläggning är ofta lite av ett detektivarbete och ett flertal pusselbitar ska läggas på plats för att bilden ska bli komplett, och korrekt.

När vi på Rejlers genomför en energikartläggning inleder vi alltid arbetet med att tillsammans med kunden gå igenom viktig bakgrundsinformation, prioriterade områden, förväntat resultat.

Därefter samlar vi in underlag så som energistatistik, ritningar och tidigare utförda kartläggningar och analyserar detta. När vi har skapat oss en bild av fastigheten, dess prestanda och problemområden så utförs ett platsbesök där samtliga fastighetstekniska installationer samt klimatskal inventeras. Ofta tar vi även med åtgärdsförslag på redan underhållsåtgärder.

I sista steget tas en energibalans för byggnaden fram och åtgärdsförslag beräknas utifrån energibesparing, kostnad och pay-off. Utifrån denna kan sedan en prioriterad energihandlingsplan för fastigheten skapas. All information sammanställs slutligen i en rapport.

Sammanfattning av stegen:
1. Startmöte med beställaren
2. Insamling och analys av underlag
3. Platsbesök med inventering av samtliga fastighetstekniska installationer och klimatskal
4. Framtagning av energibalans, beräkning av åtgärdsförslag och rapport

Energikartläggning stora företag

I enlighet med lagen om Energikartläggning i stora företag (2014:266) ställs det krav på företag och organisationer med mer än 250 anställda och en årsomsättning på mer än 450 MSEK att kartlägga sin energianvändning och ta fram förslag på hur energianvändningen kan minskas.

Det finns olika sätt att hantera detta beroende på organisation, verksamhet och ambitionsnivå och genom att arbeta tillsammans med Rejlers har ni en möjlighet att etablera ett anpassat upplägg. Ett upplägg som inte enbart medför att ni uppfyller lagkravet, utan som även ger er möjligheten att etablera ett effektivt energiarbete med bra resultat och god lönsamhet.

Ett urval av våra kunder:

Pensionsmyndigheten
Swedbank
Volvo