Risk- och sårbarhetsanalys

En risk- och sårbarhetsanalys syftar till att ge verksamheter bättre insikter och högre resistens mot störningar, kriser eller andra oväntade händelser. Rejlers hjälper er att ta kontroll över risker, sårbarheter och kritiska beroenden inom er verksamhet.

Det finns myndighetsföreskrifter som ställer krav på verksamhetsutövare att regelbundet genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för att säkerställa en robust och trygg elförsörjning (vilket berör verksamheter inom såväl elnät, elhandel som elproduktion), gasförsörjning och elektroniska kommunikationer. Framöver kan motsvarande krav komma att ställas även på fjärrvärmeverksamheter.

En väl genomförd analys skapar trygghet inom verksamheten

En väl genomförd risk- och sårbarhetsanalys skapar dock fler mervärden inom en organisation än att endast uppfylla myndighetskrav. Genom en systematisk identifiering och analys av risker som genomförs ur ett allriskperspektiv tillsammans med en beroendeanalys, kan verksamheten skapa en kontinuitet internt och en motståndskraft mot oönskade händelser. Detta gagnar verksamhetens alla intressenter, även kunderna.

Rejlers risk- och sårbarhetsanalys grundar sig i en beprövad metodik

Rejlers har hjälpt ett stort antal företag med risk- och sårbarhetsanalyser utifrån ovanstående perspektiv. Metodiken som vi applicerar är både beprövad och flexibel för största möjliga effekthemtagning hos respektive verksamhet med dess specifika kriterier och förutsättningar. I våra analyser kombinerar vi vårt verksamhetskunnande med kompetens vunnen i uppdrag från myndigheter, med särskilt ansvar för samhällets krisberedskap.

Vi kan assistera i processen att ta fram ett ramverk för risk- och sårbarhetsanalyser vilket innefattar utformning av metoder och modeller för riskbedömning, riskutvärdering, åtgärdsplaner och dokumentationsmallar för samtliga verksamhetsgrenar inom organisationen.