Nätutvecklingsplaner

Rapportering av transparenta planerings- och investeringsunderlag, sk nätutvecklingsplaner, är viktiga för att långsiktigt säkra elnätets, samhällets och näringslivets funktion och utveckling. Rejlers erbjuder ett effektivt stöd till elnätsägare i framtagandet av nätutvecklingsplaner.

Enligt EU-direktiv ska all distribution-nätutveckling baseras på en nätutvecklingsplan och i Sverige regleras detta genom Energimarknadsinspektionen som kräver att systemansvariga för distributionssystemet förväntas ta fram underlag för detta minst vartannat år.

Lagkrav på sammanställning och planering

Det nya lagkravet kommer att kräva sammanställning av information kopplat till nätförutsättningar samt behov och nödvändiga investeringar för att säkerställa nätkapacitet de kommande åren. Detta innefattar även andra resurser som alternativ till att bygga ut elnätet, exempelvis användningen av efterfrågeflexibilitet. Dialog med andra systemoperatörer, samhällsaktörer och näringsliv kommer också vara av stor vikt för att uppskatta tillkomsten av laster och produktionskapacitet.

Rejlers expertis inom nätutvecklingsplaner

Rejlers kan erbjuda ett effektivt stöd till elnätsägare vid upprättandet av nätutvecklingsplaner. Detta innefattar både tolkning av det nya regulatoriska ramverket, assistans i processen att ta fram och bearbeta en nätutvecklingsplan samt att skapa ett formaliserat arbetssätt för återkommande rapportering.

Vi är flexibla i vår metodik och anpassar oss efter respektive elnätsägares förutsättningar. Vi kan bistå med såväl teknisk expertis för nätutredning som vägledning i strategiska frågor kopplat till upprättandet av nätutvecklingsplaner. Detta skapar värde för elnätsverksamheten genom effektivare arbetssätt som dessutom stärker elnätets funktion och utveckling.