Kompetenser

På Rejlers har vi medarbetare med kunskaper inom en mängd kompetensområden och branscher. Den bredden ger oss möjlighet att täcka merparten av behoven i ett bygg- eller fastighetsprojekt. Här kan du läsa mer om våra nyckelkompetenser.

Bygg- och förvaltningsprocessen

Vi har kunskap om bygg- och förvaltningsprocessens alla skeden, samt utmaningarna med utveckling, förvaltning och transaktion av fastigheter. Vi har vad som krävs för att hjälpa er genom dem.

rejlers-buildings_bygg-forvaltningsprocess_1.jpg

Till exempel:

 • projektmodeller
 • juridik
 • ekonomi
 • kvalitetsansvar enligt PBL
 • byggarbetsmiljösamordning
 • partnering och samverkansledning

rejlers-dotted-line-750.png

Byggnadskonstruktion

Vi arbetar med dimensionering och projektering av alla byggnadstyper och har även specialiserade tjänster inom numerisk modellering.

rejlers-buildings_byggnadskonstruktion_1.jpg

Exempelvis för:

 • dimensionering mot explosions- och implosionslaster
 • brandförlopp, temperaturanalyser och köldinträngning
 • jordbävningsanalyser och andra dynamiska analyser
 • extrem klimatpåverkan
 • påkörningslaster, missiler och tappade tunga föremål
 • spännarmerade konstruktioner

Vi har även skyddsrumssakkunniga konstruktörer.

rejlers-dotted-line-750.png

El-, tele- och säkerhetssystem

Det ställs allt högre krav på fastigheternas elsystem. Vi har kunskapen att hantera de ökade kraven på energieffektivitet och komplexa funktioner i dagens installationstäta fastigheter. Vi ligger i teknikens framkant och skapar moderna, effektiva och flexibla lösningar.

rejlers-buildings_el-tele-sakerhetsystem_1.jpg

Exempelvis inom:

 • ställverk och reservkraft
 • kraftförsörjning
 • potentialutjämning
 • åskskydd
 • elsäkerhet
 • ljusdesign och belysning
 • inbrotts-, brand- och utrymningslarm
 • passerkontroll- och låssystem
 • kameraövervakning

rejlers-dotted-line-750.png

Energiförsörjning

Morgondagens smarta nät innebär nya möjligheter även för fastighetsbranschen. Decentraliserad produktion, samverkan och intelligent förbrukning möjliggör både miljömässiga och ekonomiska vinster. Genom att vi arbetar med såväl producenter, distributörer som förbrukare har vi en unik kunskap om energiförsörjningskedjan.

rejlers-buildings_energforsorjning_1.jpg

Exempelvis inom:

 • lokal förnybar elproduktion
 • el- och fjärrvärmedistribution
 • energilagring
 • nättariffer och laststyrning

rejlers-dotted-line-750.png

Fastighets-IT

Kommunikationsmöjligheterna ökar för varje dag och där med möjligheten för samverkande fastigheter. Där kopplar vi samman teknik med teknik, teknik med människor och människor med människor. Vi skapar säkra IT-lösningar som får fastigheter att fungera.

rejlers-buildings_fastighetsit_1.jpg

Exempelvis genom:

 • trådbundna och trådlösa nätverk
 • mobilnät för inomhustäckning
 • fastighetsautomation
 • systemintegration
 • grafisk presentation och visualisering
 • ljud- och bildöverföring

rejlers-dotted-line-750.png

Fysisk säkerhet

Det handlar om att minska risken för att något oönskat inträffar och om det värsta ändå händer ska konsekvenserna bli så små som möjligt. Utifrån en riskanalys utformar vi platser och byggnader som skyddar människor och andra tillgångar. Ytterst handlar det om att tänka efter före. Det ger en tryggare vardag.

rejlers-buildings_fysisk-sakerhet_1.jpg

Exempelvis genom:

 • utformning av brottsförebyggande miljöer
 • mekaniskt skydd
 • teknisk övervakning
 • tillträdeskontroll

rejlers-dotted-line-750.png

Mark och landskap

Med rätt kunskap går det att skapa möjligheter ur begränsningar. Vi utreder de grundläggande förutsättningarna för ditt projekt. Sedan säkerställer vi att det omges av en funktionell, trygga och säkra miljö.

rejlers_buildings_mark-landskap.jpg

Exempelvis inom områdena:

 • miljö
 • vatten
 • berg
 • geoteknik
 • landskapsarkitektur
 • mark, Gata VA

rejlers-dotted-line-750.png

VVS-system

Kompletta konsulttjänster inom VVS ger optimerade lösningar som skapar bra funktioner även i komplicerade miljöer. Våra lösningar bidrar till ett bättre klimat både i byggnader och på jordklotet.

rejlers_buildings_vvs-system.jpg

 • vatten och sanitet
 • ventilation och luftbehandling
 • värme och kyla
 • rörteknik
 • medieförsörjning
 • inomhusklimat
 • installationer med energigas
 • skyddsventilation
 • spinkler- och släcksystem
 • medicinska gasanläggningar

Ta även en titt hos Helenius >>

rejlers-dotted-line-750.png

och mycket mer…

Ovan beskrivs våra egna nyckelkompetenser. Utöver det kan vi med egen personal eller vårt omfattande partnernätverk även bemanna övriga kompetensområden. Exempelvis inom:

 • byggnadsarkitektur
 • brand- och risk
 • akustik
 • tillgänglighet
 • kulturhistoriska värden
 • fukt

rejlers_buildings_rejlers-network.jpg

Gå vidare till Rejlers Network >>