Energy

Såväl industrin som samhället i stort är idag beroende av tillförlitlig och effektiv distribution av elkraft. Vi på Rejlers erbjuder tjänster inom alla led av energiförsörjningskedjan, från produktion via distribution till förbrukning. Allt för att säkerställa och optimera funktionaliteten i det svenska energisystemet.

Elkraft har varit med oss sedan start

I nära 80 års tid har Rejlers framgångar byggt på förmågan att hela tiden lära nytt för att vara med och bygga samhället. Energi och elkraft är områden som varit i fokus sedan Rejlers grundades och här kan vi erbjuda relevant expertis i teknikens absoluta framkant. Vi stöttar våra kunder med utredningar, tekniska analyser och specificering i tidiga skeden när grunden för energieffektiva system ska utformas. Vi finns med hela vägen, från upphandling av energi- och kostnadseffektiva anläggningar tills projekten genomförts, samt hjälper till att modernisera och effektivisera äldre anläggningar.

Starka inom energiomställningen

Rejlers har ett starkt erbjudande inom energisektorn och bidrar med kunskap i samband med energiomställningen. Vi planerar, projekterar och besiktigar nya anläggningar inom förnybar energi. Vår kompentens sträcker sig från kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningar till etablering av små- och storskaliga solcellsanläggningar och vindkraft. Rejlers har även lång erfarenhet av att ta fram lösningar för hur nya kraftkällor kan bindas samman till ett fungerande elnät.

Vår expertis inom Energy

Rejlers har expertis inom konstruktion, produktion och beredning av eldistributionsnät och transformatorstationer. Automation och analys av elsystemets olika delar blir allt viktigare i dagens snabba samhällsutveckling och omställningen mot förnybart. Inom detta område hjälper vi våra kunder att bibehålla funktionaliteten i sina system och samtidigt bidra till en framgångsrik energiomställning.
Miljö är ytterligare ett växande område där vi arbetar med tillståndsfrågor vid nyetableringar.