Elsäkerhet

Elsäkerhet är en viktig del av säkerhetsarbetet i många branscher och organisationer. Det handlar om att förebygga olyckor med elektricitet och att säkerställa att arbetet med elektriska anläggningar och utrustningar utförs på ett säkert sätt.

Alla myndigheter, kommuner, företag och branscher är skyldiga att beakta kraven i arbetsmiljölagen, som även omfattar ett systematiskt elsäkerhetsarbete. Ett viktigt steg för att upprätthålla en hög nivå av elsäkerhet är att identifiera vilka risker som är förknippade med arbetet med elektriska anläggningar och utrustningar. Detta kan göras genom en riskanalys, där man tittar på olika faktorer som kan påverka elsäkerheten. Baserat på riskanalysen kan man sedan vidta åtgärder för att minimera risken för olyckor med elektricitet.

I stort sett alla verksamheter berörs på något sätt av elsäkerhetslagstiftningens krav. Beroende på verksamhet och omfattning berörs ofta elsäkerhetslagstiftningens tre huvudsakliga ansvarsområden:

Arbetsgivarens ansvar för personalens säkerhet och kompetenssäkerheten.
Ägaren/innehavarens kontroll av sina elektriska anläggningar och elektrisk utrustning samt krav på kompetens.
Företagsledningens ansvar vid utförande av elinstallationsarbete.

För att klara ut i vilken omfattning man berörs av elsäkerhetslagstiftningens krav hjälper vi till att analysera verksamheter och organisationer för att identifiera vem som har ansvar. Det kräver vanligtvis att man fördela och dokumentera uppgifter och roller inom sin organisation för att bättre leva upp till sitt ansvar.

Specialistkompetens inom elsäkerhet

Vi på Rejlers har mångårig erfarenhet av olika typer av uppdrag inom elsäkerhet och olika verksamhetsområden och kan bland annat erbjuda tjänster som:

  • I dialog med berörd personal i ledningen analysera verksamheten och aktuella styrdokument för att klargöra ansvar, roller och uppgifter.
  • Ta fram skriftliga uppgiftsfördelningar för berörda delar i organisationen.
  • Under och efter analys succesivt informera berörd personal i organisationen för att implementera och förankra eventuella behov av förändringar.
  • Rådgivning i samband med innehavarens ansvar för kontroll oavsett om det sker med egen personal eller avtal med extern entreprenör.
  • Upprätta eller granska avtal för underhåll av elanläggningar/elutrustningar med extern entreprenör.
  • Upprätta eller granska tekniska specifikationer och offerter vid anskaffning av elektriska utrustningar och maskiners elutrustningar.
  • Ta fram eller stötta framtagning av egenkontrollprogram om man utför elinstallationsarbete inom eget verksamhetsområde eller annans verksamhet.
  • Genomföra anpassad utbildning inom elsäkerhet för berörd personal på alla nivåer i linjeorganisationen och roller inom elsäkerhetsområdet.
  • Genomföra riktad ESA utbildning för berörd personal.

Vi utför löpande uppdrag inom elsäkerhet åt bland andra Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Swedavia, LKAB och SAAB.