Framtagande av övergripande roadmap

Från ett management-, hållbarhets- och tekniskt perspektiv bryts hållbarhetsstrategin ner till en konkret handlingsplan, för att på kort och lång sikt säkerställa en kontinuerlig förflyttning mot de uppsatta målen.

Handlingsplanen är utformad för att säkerställa att hållbarhetsstrategin integreras fullt ut i verksamheten, följs och skapar de rätta förutsättningarna för att uppnå hållbarhetsmålen.

Vi erbjuder tjänster som handlingsplan för implementering av hållbarhetsstrategin, en färdplan mot fossilfrihet, intern förankring av strategin inom verksamheten samt workshops för att engagera och stärka organisationen i genomförandet av er hållbarhetsstrategi. Med dessa verktyg och planer kan vi tillsammans driva organisationen mot en mer hållbar framtid. Exempel på tjänster:

Färdplaner för implementering

Framtagning av tids- och resurssatta färdplaner med aktiviteter som stödjer de definierade målen och nyckeltalen.

Intern förankring

Utbildning samt införande av metoder för uppföljning och styrning för ansvar och engagemang av framtagna mål och aktiviteter i organisationen

Workshop

Gemensamma övningar för identifiering/nedbrytning av mål och identifiering av aktiviteter.