Strategi och Målsättning

Genom en väl beprövad arbetsmetod för prioritering och fokusering av hållbarhetsarbetet, skapas riktning och mål för hållbarhetsperspektivet av verksamheten.

Vi utvecklar en hållbarhetsstrategi som ger konkret vägledning när det gäller vägen framåt, och visar var verksamheten har störst påverkan och störst rådighet, i relation till resultat, insats och investering.

Resultatet blir en framtidssäkrad hållbarhetsstrategi med mätbara, vetenskapligt baserade hållbarhetsmål.

Våra tjänster inkluderar framtagande av hållbarhetsramverk som svarar upp mot förväntningar avseende ESG (Environmental, Social, Governance), anpassning till Agenda 2030, integrering av hållbarhet i er affärsstrategi, utformning av policydokument samt skapande av hållbarhetsmål och KPI:er, så som vetenskapligt baserade klimatmål. Exempel på tjänster:

Hållbarhetspolicy

Framtagning av policydokument för hållbarhet. Policydokument kan användas för att beskriva hållbarhetsvärderingar och principer, för att fastställa hållbarhetsmål och KPIer, och för att beskriva verksamhetens hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsramverk

Framtagning av strategi och arbetssätt för hållbarhetsarbetet baserat på tex ISO-standarder, Agenda 2030 eller andra principer och riktlinjer. Ramverket skapar förutsättningar för ett integrerat hållbarhetsarbete i verksamheten samt för goda effekter och resultat.

Integrering av affärsstrategi

Inkludering av hållbarhet i verksamhetens övergripande strategi för att uppnå fördelarna med ett integrerat arbetssätt för hållbar verksamhetsutveckling.

Hållbarhetsmål och KPI:er

Framtagning av relevanta mål och nyckeltal för verksamheten baserat på analyser och strategi för att förbättra hållbarhetsprestandan och kommunicera verksamhetens bidrag till exempelvis Agenda 2030.

ISO-standarder (14001, 26000, 9001)

GAP-analys, implementering och förrevision för effektiv implementering och efterlevnad av olika standardkrav.