Rådgivning och Analys

För att bygga en långsiktig framtidssäkrad hållbarhetsstrategi krävs ett genomgående och holistiskt analysarbete.

Genom våra analyser skapar vi ökade insikter kring påverkan och vilka hållbarhetsområden som behöver utvecklas för att bidra till att lösa framtidens utmaningar och möjligheter.

Vi tydliggör nuläget och vilka effekter som kan uppnås genom föreslagna åtgärder, med fokus på värde och insats. Genom att kombinera olika metoder, så som SWOT-analys, klimatberäkning, regulatorisk analys, riskanalys och Rejlers hållbarhetsanalys, erhålls en gedigen grund som underlag för beslut om utveckling av hållbarhetsstrategi. Exempel på tjänster:

Omvärldsanalys

Vi analyserar de externa hållbarhetsfaktorer som kan påverka er verksamhet, såsom lagar, krav och trender. Detta skapar förutsättningar för välgrundade beslut och anpassning av verksamheten till en föränderlig omvärld.

Intressentanalys

Identifiering av de personer eller grupper som har en relation till verksamheten, såsom tex kunder, anställda, leverantörer och investerare och deras krav och förväntningar på verksamheten. Informationen är väsentlig för arbetet med framtagning av mål och strategier samt för genomförande av väsentlighetsanalys.

Benchmark

Identifiering av verksamhetens konkurrenter och deras hållbarhetsarbete och väsentliga aspekter som underlag för analys och beslut om mål och strategier.

GAP-analys

Identifiering av verksamhetens nuläge och analys av skillnaden mellan verksamhets nuvarande situation och dess önskade läge för att identifiera vilka åtgärder som krävs för att uppnå målen.

Klimatberäkning

Genom att kartlägga och beräkna verksamhetens klimatpåverkan enligt Greenhouse Gas Protocol erhålls en översikt av verksamhetens totala klimatpåverkan. Utifrån resultatet kan väsentliga områden för förbättringsaktiviteter identifieras för att uppnå syftet att minska verksamhetens klimatpåverkan, vilket även utgör en del i CSRD.

Regulatorisk analys, CSRD/ESRS, EU-taxonomin

Analys av relevanta lagar och förordningar som påverkar verksamheten. Tillsammans med en GAP-analys förbereds verksamheten inför tex efterlevnad av EU-Taxonomin och CSRD.

SWOT-analys

Analys av verksamhetens styrkor, svagheter, möjligheter och hot med syfte att identifiera dessa och förstärka de positiva aspekterna och förebygga de negativa. Analysen skapar underlag för arbete med mål och strategier.

Rejlers hållbarhetsanalys

Analys av uppdragets eller projektets hållbarhetsaspekter samt för att identifiera åtgärder för att förbättra hållbarhetsprestandan samt för att linjera med verksamhetens mål.

Livscykelanalys (LCA)

Analys för att få en helhetsbild av en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln för identifiering av väsentliga områden för åtgärd och för jämförelse med andra produkter. Resultatet utgör beslutsunderlag för arbetet med att minska miljöpåverkan samt för intern/extern kommunikation.

Väsentlighetsanalys

Analys av vilka hållbarhetsfrågor som verksamheten påverkar samt prioritering av vilka områden som är väsentliga att fokusera förbättringsaktiviteter kring.

Dubbel väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalys med tillägget av hållbarhetsfrågornas påverkan på bolagets verksamhet ur ett finansiellt perspektiv. Dubbel väsentlighetsanalys identifierar de risker och möjligheter på kort, medellång och lång sikt som verksamheten behöver fokusera på att minimera respektive förstärka som ett led i efterlevnaden av CSRD.

SDG-analys/Agenda 2030

Analys av hur verksamheten påverkar och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål som underlag för framtagning av mål och strategier och vidare intern implementering samt intern och extern kommunikation.

Klimatriskanalys

Analys av verksamhetens eller byggnadens påverkan orsakade av nuvarande eller kommande klimatförändringar samt identifiering av förbättringsåtgärder med syfte att minimera riskerna. Analysen utgör även en del av kraven i EU-taxonomin och CSRD.

Klimatsamordning för Trafikverket

Upprättande av klimatkalkyl i Trafikverkets eget verktyg för beräkning av koldioxidutsläpp, stöd med att identifiera och följa upp åtgärder för att reducera klimatpåverkan i projektet, framtagande av förslag på klimatmål och reduktionskrav i olika skeden i projektet samt redovisning för genomfört arbete i enlighet med Trafikverkets krav.