Landskapsarkitektur

Inom landskapsarkitektur arbetar vi med gestaltning och projektering av utemiljön i alla skeden, från planering och produktion till förvaltning. Allt med fokus på samspelet mellan form och funktion.

En utemiljö utformad med omsorg påverkar oss på många plan. Att vistas i miljöer som fungerar bra, är tilltalande för ögat och är väl omhändertagna skapar värden som tillit och trygghet. Det påverkar i sin tur hur vi beter oss och hur vi mår. På Rejlers har vi lång och bred erfarenhet av hur man skapar en utemiljö där människor kan leva, bo, arbeta och trivas.

Inom landskapsarkitektur arbetar vi med gestaltning och projektering av utemiljön i alla skeden, från planering och produktion till förvaltning. Vi strävar alltid efter en balans mellan form och funktion. Målet är lösningar där utemiljöns estetiska kvalitéer står i samklang med praktiska och tekniska krav.

Exempel på våra tjänster inom landskapsarkitektur:

 • Förprojektering/underlag till detaljplan
 • Beräkning av grönytefaktor
 • Bygglovs-, system- och bygghandlingar
 • Gestaltningsprogram
 • Förfrågningsunderlag för total- och utförandeentreprenader
 • AMA-beskrivningar
 • 3D-projektering som underlag till visualisering, mängdning, skyfallsberäkning
 • Säljmaterial (bofaktablad, översikter)
 • Skötselplaner enligt Aff-konceptet

I detaljplaneskedet/förprojekteringen erbjuder vi tjänster för att säkerställa att ställda krav kan uppfyllas med hänsyn till:

 • Tillgänglighet
 • Avvattning
 • Eventuell fördröjning och rening av dagvatten enligt dagvattenutredning
 • Natur- och kulturmiljö
 • Barnkonsekvensanalys
 • Brandskydd (räddningsvägar, uppställningsplatser, steguppställningsplatser)
 • Grönytefaktor
 • Sophantering

I projekteringsskedet arbetar vi exempelvis med:

 • Miljökrav/miljöklassning
 • Eliminering av olycksfallsrisk (exempelvis fallskydd/handledare, god belysning, skydd mot drunkning)
 • Buller (exempelvis bullerskydd, uppfylla krav enligt bullerutredning, placering av uteplatser)
 • Att beakta förvaltningsskedet och underhållsåtgärder

Exempel på tjänster i förvaltningsskedet:

 • Upprätta skötselplaner och skötselbeskrivning, enligt Aff-konceptet
 • Ombyggnation och upprustning

Uppdragsexempel:

 • Bostadskvarter och -gårdar med flerbostadshus
 • Småhusområden
 • Lekplatser
 • Skolgårdar
 • Sportytor
 • Hundrastgårdar
 • Stallområde
 • Sjukhus/vårdcentral, LSS-boende, genomgångsboende
 • Parkområden
 • Parkeringsytor
 • Företagsentréer
 • Landskapsåtgärder inom infrastruktur (gestaltning av vägars sidoområden och gaturum)
 • Dagvattenanläggningar och vattenskyddsåtgärder (dammar, infiltrationsytor, översilningsängar och regnbäddar)
 • Sol- och skuggstudier