Vatten

Hydrologi och hydrogeologi är ett av våra främsta specialistområden. Vi arbetar med allt från snabba enkla bedömningar till stora komplexa projekt.

Vår omfattande erfarenhet inom området tillsammans med en stor tillgång till hydrogeologiska verktyg gör att vi lätt kan anpassa utförandet efter dina behov och förutsättningar. Vi kan genomföra vattenrelaterade utredningar för till exempel anläggning under grundvattenytan, vattenresursutnyttjande, dagvatten, konsekvensanalys och tillstånd för vattenverksamhet.

Förutom vanligt förekommande metoder som modellering, provpumpning och grundvattenövervakning har vi också unika hydrogeologiska metoder, som flödesloggning i borrhål och högkvalitativa vattenförlustmätningar, vilket är mycket användbart för att utreda hydrogeologiska förhållanden.

Vad vi kan hjälpa dig med

Vi utför de flesta tjänster som är kopplade till vattenfrågor i mark, berg och miljö, till exempel:

Dricksvattenutredningar

Utredning avseende dricksvatten med avseende på kvalitet, kvantitet, tillstånd och vattenskyddsområden.

Ledningsläckage

Undersökning av tillskottsvatten, överläckage och felkopplingar med hjälp av vår unika spårämnesmetod.

Borrhålsundersökningar

Undersökningar av hydrogeologiska förutsättningar i borrhål och grundvattenrör så som provpumpningar, vattenförlustmätningar, flödesloggning, spårämnesförsök.

Hydrogeologiska utredningar för exploatering/infrastruktur

Utredningar avseende grundvattennivå, översvämningsrisker, inläckage och omgivningspåverkan. riskanalys, skyddsåtgärder, kontrollprogram mm.

Dagvatten

Dagvattenutredningar för att utreda om och hur dagvattnet som uppstår inom området kan tas omhand lokalt (LOD).

Gruvutredningar

Undersökningar och utredningar kring hydrogeologiska förhållanden kopplat till gruvverksamhet så som exempelvis inläckage, omgivningspåverkan samt spridning till recipienten.

Modellering

Vi utför modelleringar kring allehanda vattenfrågor (grundvatten, ytvatten, dagvatten).

Kontrollprogram

Vi kan upprätta och utföra kontrollprogram för övervakning av grundvattennivåer samt flöden och andra hydrogeologiska parametrar.

Vattenprovtagning

Provtagning av vatten för analys av vattenkemiska parametrar.

Dammar

Utredning av flöden och nivåer i sjöar/dammar och vattendrag, reglerade och oreglerade. Utredningar kring fiskvandring. Konsekvensanalyser.

Deponier

Oberoende kontrollant vid anläggning av deponier eller sluttäckning. Läckageutredningar.

Tillstånd för vattenverksamhet

Vi gör utredningar, genomför samråd och skriver ansökningshandlingen (inklusive miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning) vid ansökan om vattenverksamhet.

Flödesproportionell provtagning

En typ av samlingsprov där delproverna uttas allteftersom en viss volym vatten har passerat provtagaren. Resultatet blir ett samlingsprov, exempelvis över tid, men det går även att ta prov för att utreda påverkan av enskilda regnfall. Utifrån den flödesproportionella provtagningen kan massflöden beräknas, för att visa föroreningsbelastningen från ett visst område.

Utvecklingsprojekt/forskning

Vi deltar i ett antal utvecklingsprojekt för att skapa en bättre förståelse för vattnets rörelser i jord och berg.