Mark/Gata/VA

Hos oss finns kvalificerad och erfaren expertis inom mark, gata och VA. Vi erbjuder allt från detaljplanearbete, förstudier och kostnadskalkyler till ledningssamordning, projektering och bygghandlingar.

Vi har stor erfarenhet inom mark-, gatu- och VA-projektering i samtliga skeden, från detaljplanearbete och förstudier till förfrågnings- och bygghandlingar. Vi har också stor erfarenhet av ledningssamordning och projektering av dagvattenåtgärder som dammar, fördröjningsmagasin och översilningsytor.

En viktig del vid all markprojektering är undersökningar och mätningar av de aktuella markförhållandena på platsen. Här kan vi erbjuda experter inom geoteknik, miljöteknik och inmätning.

Våra projektörer kan åta sig allt inom mark-, gatu- och VA-projektering. I många fall kan det också vara en och samma person som utför all projektering, en lösning vi ofta ser fördelar med. Det minimerar risken för att fel mellan disciplinerna uppstår, kommunikationen underlättas och lösningen blir mer kostnadseffektiv.

Vi erbjuder de flesta tjänster som är kopplade till mark-, gatu- och VA-projektering, till exempel:

Mark

 • Utredningsförslag i tidiga skeden
 • Kostnadskalkyler
 • Massbalansering
 • Höjdsättning och avvattning av större sammanhänga ytor (exempelvis parkeringsplatser och skolgårdar)
 • Förfrågnings- och bygghandlingar samt AMA-beskrivningar

Gata

 • Utredningar i tidiga skeden, förslag till olika dragningar i plan- och profil
 • Projektering för om- och nybyggnad av kommunala, privata och statliga gator och vägar
 • Projektering av gång- och cykelvägar, busshållplatser och cirkulationsplatser
 • Upprättande av färdiga förfrågnings- och bygghandlingar för både utförande- och totalentreprenader

VA

 • Projektering av ledningsnät i mark (spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar)
 • Erfarenhet av såväl samfällda som kommunala ledningsnät
 • Projektering av dagvattenlösningar (exempelvis fördröjningsmagasin, dammar, och översilningsytor)
 • Dagvattenutredningar
 • Dimensionering av ledningar och ledningsnät