Miljö

Vi tar fram det beslutsunderlag våra kunder behöver för ett framgångsrikt samhällsbyggande. Vi bedömer risker och undersöker miljön omkring oss.

När du anlitar oss gällande föroreningar, inventeringar och åtgärdsförslag kring marken, vattnet, berget och den bebyggda miljön är du i trygga händer. Vi undersöker och utreder för att kunna skräddarsy den bästa lösningen på de utmaningar som byggande inom förorenade områden innebär.

Vi arbetar i alla faser i ett projekt, från förstudie och utredning till utförande och uppföljning. Våra konsulter har goda kunskaper inom såväl miljölagstiftning som olika typer av miljöprocesser, miljöteknik och miljöutredningar.

Förorenad mark

Vi är experter på föroreningar och deras spridning i mark, berg och vatten. Vår höga och breda kunskapsnivå är en stor tillgång i miljöuppdragen där kunskapen om marken, vattnet och berget krävs för att förstå hur föroreningar transporteras, fastläggs och bryts ned i vår miljö.
Vi genomför miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar och hjälper våra kunder att ta fram genomtänkta åtgärdsförslag. Vi utför miljökontroller vid saneringar, upprättar och utför kontrollprogram. Vår kunskap inom klorerade lösningsmedel gör oss ledande inom området och vi leder utvecklingen av metoder för in-situ saneringar.

Inventering av byggnader

Vi inventerar farligt avfall och material i byggnader, till exempel inför rivning eller ombyggnation. Vår kontrollplan för rivningsavfall innehåller kompletta uppgifter om hur hälso- och miljöfarliga material ska omhändertas och saneras, i enlighet med lokala myndighetskrav, arbetsmiljöverket och avfallsförordningen. Vi utför PCB- och asbestinventeringar.

Inför fastighetsförvärv är en samlad bild av fastighetens miljöskulder ett bra beslutsunderlag. Vi erbjuder ett helhetsperspektiv när det gäller föroreningar i byggnader och föroreningar i omgivande mark. Utifrån dessa underlag kan sedan en kostnadsbedömning för framtida åtgärd göras.

MKB/Tillstånd

Inom tillstånd och MKB har vi spetskompetens att driva tillståndsprocesser och beskriva miljökonsekvenser för vattenverksamheter. Vi arbetar även med att ta fram MKB:er för detaljplaner, vägplaner och ledningskoncessioner.

Vi hjälper till med att upprätta anmälningar för vattenverksamhet och tar fram dispensansökningar för arbeten inom t.ex. strandskydd och vattenskyddsområden.

Övriga miljöutredningar

Andra tjänster som vi erbjuder är hjälp med myndighetskontakter, beställarstöd i miljörelaterade projekt och riskanalyser för viktiga samhällsfunktioner som till exempel transport av farligt gods, vattenförsörjning och avloppshantering.

Vi utför markradonmätningar samt radonmätningar i bostäder och offentliga lokaler.