Miljö

Rejlers bidrar till att skapa långsiktigt hållbara miljöer och samhällen. Vi arbetar framförallt med miljöfrågor kopplat till vattenförsörjning och förorenad mark samt med miljöfrågor vid olika tillstånds- och planprocesser.

Vatten och Miljö har en bred kompetens inom miljöområdet och utför uppdrag åt både industrier, fastighetsägare och olika offentliga aktörer. Vi arbetar i alla faser i ett projekt, från förstudie och utredning till utförande och uppföljning. Våra konsulter har goda kunskaper inom såväl miljölagstiftning som olika typer av miljöprocesser, miljöteknik och miljöutredningar. Våra huvudsakliga kompetensområden är:

Samråd, miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar

Rejlers tar fram miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) inom olika typer av planer och projekt. Vi stöttar ofta våra kunder med helheten genom att hantera både samrådsprocess och MKB samt tar fram alla de dispenser och anmälningar som kan bli aktuella i projekten, exempelvis biotopskydds- och strandskyddsdispenser, anmälan av vattenverksamhet, hantering av intrångsersättningar och markupplåtelseavtal etc.