Lyftanordningar och lyftredskap

Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för personalens arbetsmiljö. En del i det ansvaret är att säkerställa att eventuella lyftanordningar och lyftredskap som den anställde är angiven att använda, uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt gällande lag.

Lyftanordningar och lyftredskap faller under maskindirektivet 2006/42/EG. Maskindirektivet motsvaras i Sverige av Arbetsmiljöverkets författningssamling 2008:3. Lyftanordningar och lyftredskap är arbetsutrustning vars syfte är att lyfta, sänka, förflytta eller säkra last. 

Med lyftanordningar menas till exempel kranar, mobila arbetsplattformar, liftar och hissar. Vanligt förekommande lyftredskap är linstroppar, krokar, lyftok och kättingar. Samtliga lyftredskap som tagits i bruk efter den 1 januari 1995 skall vara CE-märkta och uppfylla kraven enligt maskindirektivet.  

Rejlers utför enligt önskemål följande tjänster:

  • Analys och genomgång av befintliga redskap.
  • Förstudier för framtagning av nya redskap.
  • Komplett framtagning av nya redskap, inklusive tillverkningsdokumentation, hållfasthetsberäkningar, utbildning, CE-märkning, bruksanvisning samt annan nödvändig dokumentation för att till fullo uppfylla 2006/42/EG.
  • Leverans och provning av hårdvara i samarbete med underleverantörer.