Dricksvatten/vattenverk

Dricksvattenteknik för medarbetare på vattenverk

Vår kurs i dricksvattenteknik ger både en översikt samt de detaljkunskaper som behövs på ett vattenverk. Kursen tar upp hur vanliga problem kan uppstå och hanteras men även förebyggas på bästa sätt. Inga särskilda förkunskapskrav, innehållet anpassas och är nyttigt för både nyanställda och erfarna medarbetare. Kursen kan hållas hos er på vattenverket eller digitalt via Teams enligt era önskemål.

Innehåll

 • Vattnets kemi
 • Typer av vatten som råvatten, ytvatten, grundvatten och havsvatten.
 • Vilken betydelse har råvattnets kvalitet för beredningssteget?
 • Vattenreningstekniker gällande grundvatten och ytvatten.
 • Membranteknik för vattenverk
 • Genomgång av processtegen i ett vattenverk med skötsel och kontroll
 • Filmvisning av processteg på vattenverk alternativt studiebesök
 • Desinfektion och barriärer
 • Vad innebär rent vatten? Krav enligt nya dricksvattendirektivet
 • Lagstiftning (normer, föreskrifter, nya dricksvattendirektivet)
 • Alkalinitet, korrosion, vattnets smak, ledningsnät/reservoarer/vattentorn
 • Strategier för säkrare dricksvatten
 • Hantering av kapacitetsproblem, hantering av typiska vattenkvalitetsproblem
 • Kemikalier på vattenverk, arbetsmiljö och säkerhet
 • Provtagning, mätning och övervakning
 • Små och stora utbrott och lärdomar för ökad dricksvattensäkerhet
 • Nyheter, framtidsspaning och ett recept för ökad dricksvattensäkerhet

Kurs i dricksvattenhygien för rörnätspersonal

Vi ger dig en grundkurs i dricksvattenhygien, med förståelse för hoten och smittvägarna.
Med utbildad personal minskar risken för kontaminerat dricksvatten och genom att hålla en hög dricksvattenhygien vid produktion och distribution effektiviseras arbetet med dricksvattenhygien inom verksamheten. Du får lära dig om strategier för att genomföra åtgärder på nätet så att konsumenterna får ett hälsosamt och rent dricksvatten.

Innehåll

 • Hygienfrågor vid nyläggning
 • Hygienfrågor vid reparation
 • Viktigt att tänka på vid ledningsarbeten
 • Vilka är de farligaste mikroorganismerna?
 • Vilka är de största utbrotten?
 • Grundläggande mikrobiologi
 • Mer om reservoarer och vattentorn
 • Hygien vid ledningsarbeten
 • Mer om klorering, klorering på nätet
 • Kemi – kemiska hälsorisker
 • Vilka är smittvägarna?
 • Strategier för att minimera risker
 • Aktuell lagstiftning, Livsmedelsverkets föreskrifter, egenkontrollprogram, provtagning, information om HACCP
 • Nyheter från de senaste publikationerna från Svenskt Vatten
 • Många praktiska exempel på fall/utbrott och på goda förebyggande åtgärder
 • Ett recept på säkrare dricksvatten

Kurs i dricksvattenhygien för personal på vattenverket

Dricksvatten är en livsviktig resurs som kräver tillförlitligt råvatten, effektiva vattenverk/ distribution samt kunnig personal. En föränderlig omvärld med klimatpåverkan, kemikaliepåverkan och påverkan från mikroorganismer kräver allt större kunskap för att förstå vad som kan påverka kvaliteten på levererat dricksvatten. Vi ger dig en grundkurs i dricksvattenhygien, med förståelse för hoten och smittvägarna samt metoder för att ta korrekta dricksvattenprover.

 • Hygien vid arbeten på vattenverk
 • Vilka är de farligaste mikroorganismerna?
 • Vilka är de största utbrotten i världen?
 • Riskanalys i dricksvattenförsörjningen
 • Vilka är smittvägarna?
 • Vattenburna utbrott av cryptosporidium
 • Grundläggande mikrobiologi
 • Strategier för att minimera risker som rutiner, zoner, skyddsutrustning
 • Kemiska hälsorisker
 • Provtagning
 • Dricksvattenrening och mikrobiologiska barriärer
 • Åtgärder vid avvikelser inom dricksvattenförsörjningen
 • Aktuell lagstiftning och hygienregler i Livsmedelsverkets föreskrifter, information om HACCP
 • Nya dricksvattendirektivet
 • Egenkontrollprogram
 • Nyheter från Svenskt Vattens publikationer
 • Många praktiska exempel på fall/utbrott och på goda förebyggande åtgärder
 • Ett recept på säkrare dricksvatten

Membranteknik för vattenverk

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskap gällande möjligheter med membranteknik för svenska förhållanden. Du får också kunskap om olika membran och skillnader mellan de olika membrantyperna. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som drifttekniker, processingenjör, VA-chef eller arbetar med miljö på vattenverk. Vi kan även skräddarsy kursen utifrån dina behov.

Innehåll

 • Grunderna i membranteknik
 • Möjligheter med modern membranteknik
 • Anti-scaling
 • Varför förbehandling är så viktig
 • Några alternativa membran för humusämnen
 • Nya polymeriska membran för dricksvatten
 • Exempel från projekt på stora skillnader i byggyta och pris med olika membran
 • Membran för varierande turbiditet i råvattnet
 • Membran för hög salthalt, klorider, fluorider, pesticider, hårdhet
 • Investerings- och driftkostnader med olika membrantyper
 • Vanliga fallgropar med membranteknik - fouling och scaling
 • Irreversibel fouling
 • Konsten att tvätta membran
 • Begreppet membranobduktion och lärdomar från sådan
 • Möjligheter och svårigheter med pilotförsök med membran
 • Keramiska och metalliska membran för dricksvatten

Ladda ner och läs mer om fler kurser (pdf) >>