Kontroll av bergbultar med Rock Bolt Tester (RBT)

Rock Bolt Tester (RBT) är en modern metod för kontroll av bergbultars installation. I likhet med äldre testmetoder arbetar vår RBT med ultraljud, men bygger på en ny teknik som ger betydligt bättre bedömningar.

Vid byggnad och underhåll av berganläggningar, som tunnlar, bergrum, slänter och gruvor, förstärks berget ofta med bultar. Inom bygg-, anläggnings- och gruvindustrin används varje år hundratusentals bultar som gjuts in i berget för att anläggningen ska vara säker. Det finns därför ett stort behov av att kunna verifiera att bultarna har gjutits in på ett korrekt sätt.

Under 1970-talet utvecklades i Sverige en utrustning för kontroll av ingjutna bultar med ett instrument som fick namnet Boltometer. Tillverkningen av instrumentet är numera nedlagd och det finns inte längre tillgång till service eller reservdelar. Behovet av en ny metod som bygger på modern teknik har länge varit stort och hos oss har arbetet med att ta fram ett nytt instrument pågått länge.

2010 startade ett samarbetsprojekt tillsammans med Vinnova, Svenska Bergteknikföreningen (BeFo), Trafikverket, Norska Vegvesendet och gruvindustrin (LKAB och Boliden). Utvecklingen bedrevs på vår avdelning för teknik och innovation i Uppsala, i samarbete med Tadeusz Stepinski, professor i mätteknik vid Uppsala Universitet.

Resultatet blev instrumentet Rock Bolt Tester (RBT). Ett framsteg i instrumentväg som innebär att vi nu kan erbjuda marknaden ett modernt och förbättrat sätt att kontrollera ingjutningarna.

RBT bygger precis som sin föregångare på ultraljudsteknik, men RBT arbetar med en ny, mer avancerad elektronik som ger betydligt mer precisa och tillförlitliga bedömningar. RBT har också ett mer lättanvänt användargränssnitt och ger fler möjligheter till bearbetning av mätdata i efterhand.