Sulfidförande berg

Sulfidförande berg kan innebära en risk och ha en negativ påverkan på miljön. Vi utför provtagningar och utreder sulfidförekomster i berg i tidigt skede, för att kunna planera berguttag och ge rekommendationer för hantering av sulfidförande bergmassor. Vi utför även provtagningar och analyser i utförandefasen.

Berggrunden innehåller naturligt olika svavel- och sulfidföreningar. I projekt där bergmassor produceras och hanteras, kan en oxidering ske av sulfidföreningarna när bergmassorna kommer i kontakt med syre och vatten, vilket i sin tur kan orsaka en försurande miljö i omgivande mark och vatten.

Vi på Rejlers erbjuder tjänster och utför utredningar gällande sulfidförande berg. Vi utför bergartskarteringar och olika typer av provtagningar vid indikation av sulfidförekomster. Provtagningen görs ofta i samband med berg- och geotekniska utredningar.

Bergmaterial skickas till ett ackrediterat laboratorium som utför analyser för bedömning om bergmaterialet är syraproducerande. En bedömning gällande bergmaterialets syraproducerande förmåga görs baserat på riktvärden.

Vidare ger vi rekommendationer för hantering av sulfidförande berg i schaktade bergmassor, t.ex. framtagning av hanteringsplaner inför schaktningsarbeten eller där syraproducerande material ska återanvändas inom ett projekt. Vi utför även provtagningar och analyser i utförandefasen för klassificering av schaktade bergmassor.

sulfidforande-berg_600.png