EN-besiktning

Till dig som äger eller är ansvarig för en elanläggning. För att säkerställa att elsystemet uppfyller ställda krav på funktion och status, är besiktningsingenjörens kompetens mycket viktig. Med kunniga och välutbildade ingenjörer kan vi leva upp till våra kunders mål och behov. Rejlers har auktoriserade besiktningsingenjörer som utför uppdrag i hela landet.

Revisionsbesiktning av elanläggningar - fastigheter och lokaler

Fastigheter som har myndighetskrav på revisionsbesiktningar är i huvudsak hotell, vilka besiktigas årligen enligt lagen om hotell- och pensionatrörelse SFS 1966:742.

Fastigheter som är pliktiga enligt försäkringsavtal skall besiktigas med återkommande intervall, vanligtvis vart tredje år. Anläggningar med explosiv miljö skall i vissa fall besiktigas varje år. För lokaler som inte omfattas av myndighetskrav eller försäkringskrav gäller ELSÄK-FS 2008:3: Innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar. Detta innebär att periodisk kontroll skall utföras regelbundet och protokollföras, vanligtvis vart tredje år.

Enligt fjärde paragrafen starkströmsförordningen (2009:22) ska innehavaren av en anläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet. Kontrollen skall vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning. Elsäkerhetsverket föreskriver vidare att en särskild kontroll med bestämda tidsintervall ska utföras för vissa anläggningar.

Protokollet från den senaste revisionsbesiktningen respektive periodiska kontrollen, ska på begäran kunna uppvisas för Elsäkerhetsverket. Våra auktoriserade elingenjörer utför revisionsbesiktningar såväl som periodiska kontroller av elanläggningar. Kontrollen ger en uppföljning av elanläggningen så den uppfyller kraven från Elsäkerhetsverket, Boverket, Arbetarskyddsstyrelsen med flera.

Besiktning

  • Ökar säkerhet mot personskador
  • Främjar säkerheten mot brandskador
  • Minskar egendomsskador
  • Minskar driftavbrott och störningar
  • Säkerställer att anläggningen är utförd enligt gällande föreskrifter
  • Möjlighet att energieffektivisera elanläggningen