Transmission

Sedan Rejlers grundades har vårt fokus varit utvecklingen av det svenska elnätet. Rejlers kompetens inom kraftledning är övergripande och heltäckande, exempelvis hjälper vi våra kunder med anläggningars hela livscykel för transmissionsnätet för el inom spänningsintervallet 70 – 400 kV.

Gamla elnät måste förnyas

Sverige har ett av världens äldsta transmissionsnät och många ledningar och stationer börjar närma sig slutet av sin livslängd. För att säkra elöverföringen och stärka regionnät och stamnät måste dessa förnyas innan de blir för gamla tillsammans med upprättandet av nya stationer för att öka överföringskapaciteten. Utöver ett åldrande elnät, ställer nya samhällsutvecklingar nya förutsättningar för det befintliga nätet. Kapacitetsbristen i elnätet är idag en av Sveriges stora utmaningar och här erbjuder Rejlers innovativa och effektiva lösningar.

Expertis inom transmisson

Inom området för kraftledning och transmission hjälper vi våra kunder att stärka transmissionsnäten och säkra en trygg och svensk elförsörjning på både region- och stämnätsnivå. Vi har expertis i alla steg kopplat till att bygga ny ledning, en process som är omfattande och bland annat inkluderar utredningsarbete, dialog med myndigheter och markägare, samrådsprocess, tillståndshandläggning och byggarbete. Vi erbjuder tjänster inom natur- och kulturinventeringar, MKB, koncessionsansökningar, tekniska förstudier, projektering av både luftledning och kabel med underlag enligt AMA, konstruktion av stål- och trästolpar, grundläggning och besiktningsuppdrag.

Egenutvecklat arbetssätt ger oss fördel

Våra kraftledningskonsulter har ett unikt egenutvecklat arbetssätt som kombinerar erfarenheter från gruppen och nya systemmöjligheter. Vi har kommit långt i vår digitala projekteringsmiljö och har uppnått flera nivåer av BIM. Styrkan att ha koncessions- och kraftledningskompetens samlad, gör att vi tidigt i processen fångar upp frågeställningar kopplade till både framkomlighet och byggbarhet.

Under våra många år inom branschen har vi byggt upp en bred kompetensbank som utgör kärnan i vårt erbjudande inom området. Vi hjälper våra kunder uppfylla kraven på ett robust elöverföringssystem på ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat sätt.