Beredning, projektering och nätplanering

Rejlers har sedan starten arbetat med om- eller nybyggnation samt förstärkning av distributionsnät för el. Rejlers kompetens inom elnätstjänster är övergripande och heltäckande, där vi utför allt ifrån förstudier och nätplanering till design, konstruktion, projektering och projektledning för att hjälpa våra kunder stärka och utveckla sina nät inom spänningsintervallet 0,4-40kV.

Nätplanering och nätutredning

Våra tjänster nätplanering och nätutredning innefattar beräkningar på kundens befintliga nät för att kunna analysera behov av nödvändiga åtgärder för att uppfylla aktuella regler och krav. Även lastutvecklingen i området undersöks för att uppskatta reinvesteringsbehov i nät och stationer.

Projektering

Rejlers konsulter genomför också projektering på uppdrag av nätägare. Arbetet inkluderar bland annat dimensionering av nätdelar och framtagning av arbetskartor och kostnadskalkyler. Handlingarna anpassas och levereras alltid efter beställarens önskemål och skapar sedan nytta för verksamheten som stöd i beslut och genomförande.

Beredning

Rejlers erbjuder även tjänster inom beredning, dvs detaljerad planering av såväl jordkabel som luftledningsnät för ett framgångsrikt genomförande som säkerställer ett robust och långlivat elnät. Vi hjälper våra kunder med mark- och tillståndsprocesser, bland annat genom att hantera kontakten med myndigheter och markägare samt administrera tillstånd, avtal och bygglov.

Vi har erfarenhet av olika NIS-system och olika kunders sätt att arbeta. Detta ger oss en bred kompetens inom området och vi kan åta oss alla typer av projekt över hela Sverige.