Digitala möjligheter i elnäten

Energisektorn genomgår stora förändringar i och med energiomställningen som ställer högre krav på elektrifiering och användande av förnybara energikällor för att nå klimatmålen.

Denna utveckling av energisystemet tillsammans med teknikutvecklingen innebär möjligheter att skapa nya hållbara affärsmodeller, och digitaliseringen kan även bidra till effektivare arbetsmetoder. Men ökad mängd digital teknik ställer också krav på en tillförlitligt och säker IT-infrastruktur. Blockchain, Augmented reality och flexibilitetstjänster är exempel på digitala möjligheter som bidrar till mervärde för energibolagen i den energiomställning som energisystemet nu genomgår.

Flexibilitetstjänster

Att nyttja flexibiliteten i elproduktion, elkonsumtion och lagring kan vara en del av lösningen på de nya utmaningar som följer med energiomställningen. Exempelvis kan elbilar, elintensiva industriprocesser eller värmepumpar i fastigheter avlasta nätet genom att anpassa förbrukningen mot situationen på elnätet, och således bistå med så kallade flexibilitetstjänster. Dataanalys och digital styrning öppnar upp för möjligheten att bygga nya typer av affärsmodeller och skapa synergier mellan olika aktörer och branscher.

Blockchain skapar möjligheten att utveckla säkra,digitala elnät och småskalig elproduktion

Blockchain möjliggör för konsumenter att köpa och sälja el av varandra, från exempelvis solceller på hustak. Tekniken säkrar transaktionerna och gör dem spårbara. Genom att öka värdet i småskalig elproduktion från hållbara energikällor bidrar detta till expansionen av förnyelsebar energi vilket i sin tur bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Augmented Reality och Mixed Reality gör elnätsarbete säkrare och effektivare

Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR) är nya tekniker som också bidrar till mer robusta elnät. Med hjälp av AR-teknik går det att ”se” hur olika lösningar fungerar både inomhus och utomhus. Detta innebär att det går att testa tekniska lösningar och också att det går att se hur elnäten påverkar miljön i tätbebyggda områden samt hur den påverkar naturen. AR och MR kan användas för att simulera arbetsmoment innan de utförs i verkligheten, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö och reducerade risker.

För mer information inom dessa områden kontakta Sara Kimell.