Smarta elnät

Omfattande satsningar görs för att stärka elnätet i Sverige. Nya produktionskällor ställer nya krav på vårt elnät. Rejlers jobbar med att effektivisera arbetet i våra elnät med hjälp av smartare IT-lösningar, så kallade Smarta elnät.

Det svenska elsystemet står inför stora investeringar. Omfattande satsningar genomförs för att stärka elnätet på alla nivåer; distributionsnät, regionnät och stamnät, för att öka leveranssäkerheten och för att ställa om till nya förutsättningar med förnybar elproduktion.

Produktionskällor som vindenergi och solenergi ställer nya krav på vårt elnät då produktionen är varierad över tid samt också distribuerad, det vill säga elen matas in på nätet från spridda mindre produktionskällor i många punkter istället för att komma från ett mindre antal stora elproduktionsanläggningar, vilket har varit fallet under elnätens framväxt. 

Smarta elnät och smart grid network

I takt med att samhället digitaliseras effektiviseras också drift och planering av åtgärder i våra elnät med hjälp av smartare IT-lösningar för utrustning och driftssystem, så kallat Smart grids. Big data kommer att användas mer och mer framöver för att hitta fel och mäta prestanda, vilket kommer att effektivisera energiföretagens beslutsprocesser eftersom beslut kan fattas baserat på fakta. På Rejlers jobbar vi med det här idag som ett led i vår kompetenssatsning på kombinationen IT och elkraft.

Rejlers utför sedan många år tillbaka uppdrag för elnätskunder på alla nivåer; från Svenska Kraftnäts stamnät till regionnät och lokalnät. Vi hjälper till med rådgivning och planering, utredning, projektledning, projektering och beredning samt konstruktion för våra kunder vid ny- eller ombyggnation av stationer, ledningar och kablar i elnäten. Vi är även involverade i att besikta nya nätanläggningar och arbetar med miljö och tillståndsprocesser.