Bygg- och montageledning

Vi har stor erfarenhet av att forma hållbar och smart industri för framtiden. Inom Projektledning lägger Rejlers grunden till effektiv styrning av kundernas projekt med fokus på tid och budget, utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet.

Vi är experter på att driva tekniska industriprojekt genom alla dess faser, från den viktiga förstudien, genom projektering av samtliga discipliner, fram till genomförande, installation och överlämning till kund. Alltid med fokus på säkerhet.

Inom bygg- och montageledning har vi lång erfarenhet av att driva och genomföra projektfaserna installation och uppstart av kundens projekt. I dessa faser detaljstyr vi ute på byggplatsen genom att upprätta allt från övergripande tidplaner, bemanningsplaner, uppställningsplatser ner till att vid behov skapa detaljerade arbetspackar för respektive installationsmoment.

Vi rapporterar kontinuerligt framdriften i projektet inklusive säkerhetsrelaterade frågor så som genomförda säkerhetsronder och observationer. Eftersom säkerheten är ett fokusområde kan vi ta på oss BAS P/U samt rollen som HSE manager under installationsfasen och genomför då ovan nämnda säkerhetsarbete men framför allt jobbar förebyggande med säkerhetsgenomgångar för samtliga inblandade personer som gör jobb på byggplatsen.

Inför idrifttagning och uppstart genomför vi kvalitetsuppföljning av samtliga system och kategoriserat kvarvarande arbeten som A, B, C eller D punkter för att exakt veta när en anläggning kan driftsättas och startas upp. Inget får lämnas åt slumpen.

Genom vår breda kompetens inom projektstyrningens och montageledningens samtliga delar och tack vare vår geografiska spridning över hela Sverige, finns vi alltid där kunden finns och kan leverera projekt lokalt så väl som nationellt.