Vattendomar

Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om en nationell plan (NAP) för omprövningar av svensk vattenkraft för moderna miljövillkor. Syftet med prövningarna av vattenkraftens miljövillkor är att de ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Den nationella planen reglerar prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft. Omprövningarna ska ske i grupper som utgår från avrinningsområden. Omprövningarna påbörjas under 2022 och beräknas genomföras under en tjugoårsperiod.

Ansökan om förnyad vattendom

Rejlers hjälper innehavare av små-och storskaliga vattenverksamheter att ta fram en komplett ansökan om förnyad vattendom enligt de krav som miljöbalken ställer på verksamhetsutövaren samt i enlighet med den nationella planen för omprövningar av svensk vattenkraft.
Rejlers tar fram komplett ansökan till mark- och miljödomstolen innefattande bland annat:

 • Beskrivning av vad ansökan avser samt yrkanden
 • Administrativa uppgifter
 • Orientering
 • Enskilda intressen
 • En icke teknisk sammanfattning

Genomgång av nuläge och åtgärder

Rejlers stöttar även inom efterfrågade tillstånd, miljökonsekvensbeskrivning, biotopkartläggning etc. Bland annat säkerställer Rejlers:

 • Nuvarande tillståndsbestämmelser och villkor
 • Miljöförhållanden och andra motstående intressen
 • Förslag på skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått
 • Kontakt med Länsstyrelsen
 • Specifika miljö- och artinventeringar

Samt med efterfrågad teknisk beskrivning av anläggningen bland annat:

 • Ritningar och tekniska beskrivning med uppgifter om förhållandena på platsen, produktionsmängd och hydrologiska uppgifter.
 • Förslag till övervakning och kontroll