ENERGIPARTNERING – BEKOSTA DIN UNDERHÅLLSSKULD MED ENERGIEFFEKTIVISERING

Med Energipartnering är våra ingenjörer och projektledare med från analysfas, som renderar i skarpt prissatta och genomförbara åtgärder, till detaljprojektering och genomförande med oss som totalentreprenör. Det gör att man kommer ifrån "pappersprodukter" som ofta förekommer inom konsultmarknaden. Vi tar ansvar för åtgärdsförslagen hela vägen till överlämnande och fem år därefter i enlighet med ABT06. Dessutom kan man välja till en energibesparingsgaranti med vite och incitament.

Man kan förstås bara göra energieffektiviseringsåtgärder men vi märker att våra kunder ofta vill ta ett helhetsgrepp i fastigheten och samtidigt passa på att komma till rätta med eftersatt underhåll. I modellen kan dessutom stora delar av underhållsskulden finansieras med hjälp av energientreprenaden. Kom bort ifrån "duttandet", ta ett krafttag och öka fastighetens värde i ett enda slag. Så jobbar de mest framgångsrika fastighetsägarna.

Se nedan hur en energipartnering går till:

1. Nuläge och analys

En noggrann analys genomförs av utgångsläget avseende vilken energianvändning och energikostnad som ni har inför projektet. Parallellt genomförs en energikartläggning där energibesparande åtgärder identifieras och sammanställs. Underhållsbehov identifieras genom inventering och intervjuer med förvaltare och driftpersonal etc. Åtgärderna beskrivs tydligt och kalkyler för investering och besparing redovisas. Detta blir ett beslutsunderlag för det fortsatta arbetet. Besparingen kan garanteras.

2. Genomförande av åtgärder

I dialog med er som beställare väljs de åtgärder ut som ska gå vidare för ett genomförande. Rejlers ansvarar sedan som totalentreprenör för genomförandet och ansvarar för processen hela vägen igenom, från projektering och upphandling till själva produktionen samt drifttagning/optimering.

Genom Rejlers överordnade ansvar som TE med energiperspektiv säkerställs samordningen också ur drift/energihänseende, gällande allt från dimensionering av utrustning till samordning mellan disciplinerna och drifttagning med rätt parametrar för att fastighetens energiprestanda ska vara så god som möjligt vid överlämnande. Här skiljer det sig mot traditionella entreprenader där ingen har energikompetensen på djupet och angriper projektet från det perspektivet.

3. Uppföljning och effektivisering

Efter genomförandet följs resultatet upp för att säkerställa att den utlovade besparingen också uppnås. Samtidigt kommer vi tillsammans med er arbeta för att energioptimera anläggningen i syfte att uppnå ännu bättre resultat för era anläggningar. Här sker också en kompetensöverföring och översyn av driftprocesser m.m.

Transparens och öppenhet

Det är viktigt för trygghet och trovärdighet att denna typ av projekt drivs i transparens och med öppna böcker. Därför har Rejlers vid genomförande av dessa projekt valt att hålla en helt öppen och transparent redovisning av alla delar av projektet, allt ifrån kalkyler för föreslagna lösningar, val av material samt prissättning och faktisk kostnad. I och med detta kan ni vara säkra på att det vi faktiskt lovar också levereras. Just öppenhet och samarbetsanda med samma projektmål, där projektet utvecklas genom hela projektfasen, leder till mycket goda resultat och nöjda projektmedlemmar på båda sidor.

Ett urval av våra kunder:

Castellum AB
Stenvalvet AB
Heimstaden AB
Skurups Kommun, Skurup kommunala AB, Skurupshem AB
Karlshamnsbostäder AB
Kraftstaden AB
Mariestads Kommun
Region Gotland

Region Gotland har valt att samarbeta med oss i deras energitjänsteprojekt.
Se filmen där ansvariga från Region Gotland berättar om sina erfarenheter och rekommendationer till andra som står inför ett behov av att upprusta och effektivisera sitt fastighetsbestånd.