Energi- och effektoptimering

Från erfarenheter av stora energitjänsteprojekt där energioptimering utgör en central del har Rejlers utvecklat ett koncept, ”Energioptimum”. I samband med att även effekt har blivit en allt viktigare fråga utvecklades i tillägg konceptet ”Effektoptimum”.

energioptimum_770.jpg

Energioptimering för bästa resultat

Syftet med konceptet Energioptimum, är att stötta driftorganisationer med att analysera energianvändningen för att sänka och hålla nere energikostnaden. Energioptimering handlar om att, utifrån befintliga installationer, använda energin i fastigheten på ett optimalt sätt.

Ur ett fastighetsdriftsperspektiv utgör energikostnaden minst 50 % av driftbudgeten, vilket innebär stor besparingspotential i att sänka energianvändningen. Det finns däremot inte alltid tid och möjlighet att systematiskt arbeta med analysering och energioptimering kontinuerligt i fastighetsbolag och kommuner.

Konceptet består i att analysera energianvändningen, se över mål, drift och rutiner och skapa samarbete med driftpersonalen. Resultatet av Energioptimum är ökat driftsnetto, förbättrade processer och rutiner, kompetens-höjning av personal och systematiskt optimeringsarbete.

Kapa effekttoppar med effektoptimum

Risken för brist på elkapacitet ökar i både fastigheter och det allmänna elnätet. Vi behöver därför anpassa energihanteringen i våra fastigheter till ett scenario med effektbrist och högre elpriser.

Med Effektoptimum kan energin i er fastighet användas på ett optimalt sätt för att undvika effekttoppar, genom att m.h.a. smart styrning fördela belastningen kontinuerligt. På så vis undviks höga elnätskostnader, och i en del fastigheter kan fasbalansering även innebära en möjlighet att sänka nivå på huvudsäkringen och därmed sänka abonnemangskostnaderna.