Energisamordning

Bygg- och fastighetsbranschen utvecklas i snabb takt och det kommer ständigt nya regler och krav kopplat till en byggnads energianvändning.

Energisamordnarens roll i ett byggprojekt är att genom hela byggprocessen agera länk mellan olika aktörer och faser för att säkerställa att krav på energianvändning och inomhusklimat nås. Det mest effektiva resultatet nås om energisamordaren tas in tidigt i projektet för att möjliggöra dialog med arkitekten för att uppnå en optimal energiutformning.

BOVERKETS BYGGREGLER

Boverket har flera krav som berör byggnadens energiprestanda och det är byggherrens ansvar att dessa uppfylls. Här hjälper vi till i säkerställandet av att kraven gällande energianvändning, ventilation och isolering nås. Energisamordnaren ser till att byggnadens primärenergital är under kravgränsen för den specifika byggnaden, att kravet på frisk luft uppfylls och att värmegenomgångskoefficienten i väggar, tak, fönster är i enighet med gällande krav.

YTTERLIGARE POTENTIAL

Självklart behöver vi inte stanna vid kraven från Boverket utan energisamordnaren kan också säkerställa att byggnaden uppfyller en viss nivå för miljöcertifiering samt identifiera ytterligare potential och optimera byggnadens energianvändning med hänsyn till bästa möjliga komfort. På sikt är energibesparingen en investering för framtiden då stora kostnadsbesparingar naturligt medföljer.