Återbruk / cirkulärt byggande

Cirkulärt byggande innebär att vi ersätter de linjära processerna med tillverkning, användning, kvittblivning med återbruk som ger nytt liv åt redan använda byggdelar. En stor del av en byggnads miljöpåverkan kommer just från nyproduktionen av produkterna som går in i den så cirkulärt byggande har möjlighet att minska miljöpåverkan avsevärt.

Vi erbjuder en helhetslösning med tjänster genom hela den cirkulära processen. Från rivning av befintliga byggnader: rivningsinventering, projektledning av demontering, klimatberäkningar. Till uppförandet av nya byggnader: förutsättningar för framtida återbruk, kvalitetssäkring av byggvaror, stöd vid upphandling, klimatberäkningar.

RIVNINGSINVENTERING

I rivningsprojekt kan vi inventera byggdelar för att se hur stor potential det finns för återbruk. Inventeringen resulterar i en lista på de byggnadsdelar som kan återbrukas, ett förslag till projektledning av demonteringen, potentiella intäkter och en grov beräkning av den klimatnytta återbruket bidrar till.

PROJEKTLEDNING AV DEMONTERING

Vi projektleder demonteringsarbetet och ser till att alla byggnadsdelar värda att spara sparas. Vi hjälper er med stöd i upphandling där vi publicerar varorna till försäljning och i möjligaste mån hittar byggnadsprojekt som kan vara intresserade av de återbrukade delarna.

KLIMATBERÄKNINGAR

Vi gör beräkningar som visar på hur stor klimatbesparing som görs till följd av återbruk. Resultatet av dessa kan användas som en grund för mer extensiva klimatberäkningar eller i marknadsföringssyfte. Det har i flertalet fall visats att den minskade klimatpåverkan som ett återbruk medför kan höja marknadsvärdet på byggnaden.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMTIDA ÅTERBRUK

För att återbruk ska fungera på sikt och bli lönsamt krävs det att förutsättningarna för att ta till vara på material beaktas redan i nybyggnadsskedet. Här kan vi vara behjälpliga och se till så att de material som används har potential att återbrukas samt att demonterbarheten gör ett framtida återbruk ekonomiskt hållbart.

KVALITETSSÄKRING AV BYGGVAROR

Vi säkerställer att byggvaror som återbrukas från rivningsprojekt eller används i byggprojekt håller den kvalité som krävs.

STÖD VID UPPHANDLING

Vi hjälper till både i upphandling av återbrukade varor samt vid försäljning av varor för framtida återbruk.