Energikartläggning

Att genomföra en energikartläggning är första steget för att få koll på energianvändningen och är en bra utgångspunkt i det fortsatta energiarbetet. Ofta fungerar energikartläggningen som underlag när verksamhetsledningen ska fatta beslut om framtida investeringar.

Arbetsprocess

När en energikartläggning ska genomföras är det viktigt att arbeta metodiskt för att dels få överblick över samtliga system som samverkar i byggnaden och dels fånga in all viktig information. Att genomföra en energikartläggning är ofta lite av ett detektivarbete och ett flertal pusselbitar ska läggas på plats för att bilden ska bli komplett, och korrekt.

När vi på Rejlers genomför en energikartläggning inleder vi alltid arbetet med att tillsammans med kunden gå igenom viktig bakgrundsinformation, prioriterade områden, förväntat resultat.

Därefter samlar vi in underlag så som energistatistik, ritningar och tidigare utförda kartläggningar och analyserar detta. När vi har skapat oss en bild av fastigheten, dess prestanda och problemområden så utförs ett platsbesök där samtliga fastighetstekniska installationer samt klimatskal inventeras. Ofta tar vi även med åtgärdsförslag på redan underhållsåtgärder.

I sista steget tas en energibalans för byggnaden fram och åtgärdsförslag beräknas utifrån energibesparing, kostnad och pay-off. Utifrån denna kan sedan en prioriterad energihandlingsplan för fastigheten skapas. All information sammanställs slutligen i en rapport.

Sammanfattning av stegen:
1. Startmöte med beställaren
2. Insamling och analys av underlag
3. Platsbesök med inventering av samtliga fastighetstekniska installationer och klimatskal
4. Framtagning av energibalans, beräkning av åtgärdsförslag och rapport

Energikartläggning i företag - nya regler

Sedan 2014 har vi i Sverige haft lagen om Energikartläggning för stora företag (EKL), som tidigare riktade sig mot företag med över 250 anställda och en omsättning på över 50 miljoner euro. Denna lag krävde att energikartläggning genomfördes med fyraårsintervall.

Nu förändras definitionen av vilka företag som berörs. Företagsstorlek är inte längre avgörande; i stället är det den årliga energianvändningen som styr om företag måste genomföra en energikartläggning. Dessutom ska företag med hög energianvändning nu implementera ett ledningssystem för energi.

De uppdaterade reglerna i korthet:

Under 2,8 GWh/år:
Ingen energikartläggning eller energiledningssystem krävs.

Mellan 2,8 GWh och 23,6 GWh/år:
Energikartläggning krävs och kan utföras antingen av en certifierad energikartläggare eller genom användning av ett ledningssystem för energi.

För företag som tidigare omfattades av EKL rekommenderas att fortsätta arbetet under 2024 men vänta med att påbörja det till det andra kvartalet då Energimyndigheten kommer med ytterligare information.

För nya företag som omfattas måste den första kartläggningen vara genomförd och rapporterad senast den 11 oktober 2026.

Över 23,6 GWh/år:
Införande av energiledningssystem (alternativt miljöledningssystem med ett tillägg för energikartläggning) senast den 11 oktober 2027.

Det finns olika sätt att hantera de nya reglerna för energikartläggning beroende på organisation, verksamhet och ambitionsnivå. Rejlers har gedigen expertis inom området och erbjuder hjälp att  ta fram ett anpassat upplägg. Ett upplägg som både innebär att lagkravet uppfylls samt ger  möjlighet att etablera ett effektivt energiarbete med bra resultat och god lönsamhet.

Kontakta oss gärna för vägledning och expertstöd i ert energiarbete. Vi har flertalet certifierade energikartläggare med mångårig kompetens från en stor bredd av branscher.

Ett urval av våra kunder:

Pensionsmyndigheten
Swedbank
Volvo