Energibalansberäkningar

I ett tidigt skede kan vi hjälpa byggherrar och arkitekter med att bygga upp en 3D-modell av byggnaden för att ligga till grund för påföljande beräkningar och simuleringar.

Vi kan ta hänsyn till lokala förutsättningar för solvärme, solceller, bergvärme, dagsljus, önskat inomhusklimat och hjälpa till att utforma byggnaden och dess energisystem efter dessa förutsättningar.

Modellen kan sedan användas för att göra energibalansberäkningar som krävs vid bygglovsansökan, för att miljöcertifiera byggnaden eller för att i ett tidigt skede hjälpa till att välja lämpliga material ur energisynpunkt.