Klimatsäkrade byggnader

Klimatförändringarna påverkar hela vårt samhälle. Byggnader och fastigheter är särskilt utsatta. Med en klimatrisk- och sårbarhetsanalys får ni kännedom om vilka klimatrelaterade risker som kan påverka era objekt idag och i framtiden samt förslag på anpassningsåtgärder för bättre robusthet.

Exempel på potentiella klimatrisker i Sverige är: översvämningar, värmebölja, skred och erosion, skogsbränder och kraftiga snöfall. Med vår analys får ni kunskap om vilka klimatrisker som är aktuella för just era fastigheter och en bedömning av sårbarhet utifrån byggnadens och markens specifika förutsättningar. Därefter tar vi fram förslag på anpassningsåtgärder som syftar till att öka fastigheternas robusthet i ett föränderligt klimat.

Vi erbjuder klimatrisk- och sårbarhetsanalys för såväl nybyggnationer som befintliga fastigheter och hela fastighetsbestånd. Analysen följer de krav som ställs inom EU-taxonomin och EU:s krav för hållbarhetsrapportering (CSRD, SFDR) samt för miljöcertifiering av byggnader (Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift, Svanen, BREEAM).

Arbetsprocess:

  • Identifiering av klimatrisker
  • Riskbedömning av fastighetens utsatthet och sårbarhet
  • Förslag på och prioritering av åtgärder för klimatanpassning

Resultatet av analysen levereras till er i form av en rapport.
Vid önskemål kan vi även ta fram en adaptionsplan för aktuella anpassningsåtgärder.